Yazdır

Dharma, Karma ve Hinduizm

in YAZILAR
18. 09. 16
posted by: Administrator

 

Hindular insanlığın en eski metinleri olan kadim "VEDA"ların kutsallığına inanır. Tanrı'nın baki sözleri olan Veda ayetleri yüce peygamberlerimiz "RİŞİ"ler tarafından Tanrısal alemde görülerek ve duyularak bizlere bildirilmiş ilahi zikirlerdir. Rişi'ler evrenlerde istedikleri yer ve zamanlara gidebilme ve istediklerini yapabilme yetkisini ve gücünü kazanmış en yüksek sınıftan göksel varlıklar yani insan-ı kamil'lerdir. Mariçi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhrigu, Dakşa, Vasiştha, Narada ve Vyasa, Agastya, Brihaspati, Kaşyapa, Bharadvaja, Gotama, Suka, Jamadagni, Dattatreya, Vamadeva, Vişvamitra, Durvasa adlı yüce Rişi'lerimiz dinimizin koruyucularıdır.

Hindular "BRAHMAN" a yani Kainatı Zatından ve Zatının içinde vareden; varettikleri ile hem aynı hem de ayrı olan;hem herşey hem de hiçbirşey olan;ikincisi olmayan Bir ve Tek; akılla kavranamayacak Mutlak Gerçek'e inanır. Brahman'ın tüm niteliklerin ötesindeki,sıfata bürümemiş ve tezahür etmemiş haline "NİRGUNA BRAHMAN" denir; Nirguna, sıfatsız demektir. Brahman'ın tüm niteliklerin sahibi, sıfata bürünmüş ve tezahür etmiş haline "SAGUNA BRAHMAN" denir; Saguna, sıfatlı demektir.
Hindular bireysel ruh "ATMAN"ın, Evrensel Ruh "PARAMATMAN" olan Brahman'ın bir parçası olduğuna inanır.

Hindular "İŞWARA" ya yani Saguna Brahman'ın Alemlerin Rabbi: yaratan, koruyan, yokeden Tek Tanrı olarak  müşahhaslaşıp(ferdleşip) sıfata bürünmüş haline  ve anlayışımızın ötesinde olan Brahman'ın kendini kullarına İşwara'nın halleri olan tanrılar ile  tanrıçalar şeklinde teşahhus ve tezahür ederek tanıttığına inanır. İşwara bu tezahürü İlahi gücü olan "ŞAKTİ" ile yapar. Şakti güç/kuvvet/kudret demektir. İşwara'nın şaktisine(gücüne) MahaDevi (UluTanrıça) denir.

İşwara'nın yaratıcı hali Tanrı Brahma'dır. Brahma 'nın şaktisi(gücü)Tanrıça Sarasvati'dir.
İşwara'nın koruyucu hali Tanrı Vişnu'dur. Vişnu' nun şaktisi(gücü) Tanrıça Lakşmi'dir.


İşwara'nın yokedici hali Tanrı Şiva'dır. Şiva'nın şaktisi(gücü) Tanrıça Parvati'dir.
Şiva ile şaktisi Parvati'nin iki oğlu vardır: Ganeşa ve Kumara.
Bir tanrının şaktisi yani ilahi kudreti onun sadık eşi olan bir tanrıçadır yani ayrılmaz parçasıdır.


Brahma-Vişnu-Şiva ayrı tanrılar değil Tek Rab olan İşwara'nın parçalarıdır yani İşwara'nın yaratıcı-koruyucu-yokedici halleridir; şaktileri olan Sarasvati-Lakşmi-Parvati ise MahaDevi Şakti'nin yani İşwara'nın şaktisi olan UluTanrıça'nın halleri yani parçalarıdır. İşwara da Saguna Brahman'dır; Saguna Brahman'ın teşahhus ve tezahür etmemiş hali olan idrak ötesi mutlak gerçek Nirguna Brahman'dır. Kısaca Hindu'ların tek Tanrısı Brahman'dır ve gerçek adı "AUM"dur..

Hindular dört mezhebe inanır:
"Şivaizm(ŞAİVA), Şaktizm(ŞAKTA), Vişnuizm(VAİŞNAVA), Smartizm(SMARTA)."
Şaiva'lara göre İşwara: Şiva'dır; Vişnu ile Brahma O'nun tezahürleridir; MahaDevi O'nun gücüdür.
Vaişnava'lara göre İşwara: Vişnu'dur; Şiva ile Brahma'yı O varetmiştir; MahaDevi O'nun gücüdür.
Şakta'lara göre İşwari: MahaDevi'dir ve Brahma-Vişnu-Şiva'yı O varetmiş ve şaktiler vermiştir.
Bir Hindu hangi mezhepten olacağına "İŞTADEVATA" sını seçerek karar vermiş olur. İştadevata seçilmiş Tanrı demektir. Hinduizm'deki tüm tanrılar ve tanrıçalar Tek Rabb olan İşwara'nın teşahhus etmiş tezahürleri olduğu için Hindu bu ilahi tezahürlerden istediğini seçerek ibadet eder yani seçtiği o tanrı veya tanrıçanın görüntüsünü tazim ederek tüm bu görüntülerin sahibi olan İşwara'ya tapar.
Şiva'nın halleri olan Şivalinga, Ardhanarişwara, Nataraja veya Şiva'nın Oğulları olan Ganeşa ile Kumara'dan birini İştadevata olarak seçenler Şaiva'dır.
MahaDevi Şakti'nin halleri olan Durga, Kali, Parvati, Sarasvati, Lakşmi'den birini İştadevata olarak seçenler Şakta'dır.
Vişnu'nun halleri olan 10 Avataradan birini İştadevata olarak seçenler Vaişnava'dır.
Smarta'lara göre Brahma-Vişnu-Şiva "TRİMURTİ" yi yani teslisi oluşturur. Smarta mezhebinde
İşwara'ya altı tezahürü olan Vişnu, Şiva, Şakti, Surya, Ganeşa, Kumara 'dan biri seçilerek tapılır.

 

Vaişnava, Şakta ve Smarta mezheplerindeki Hindular "AVATARA" lara yani Koruyucu Tanrı Vişnu'nun kullarını kurtarmak için diğer alemlerde ve yeryüzünde en az 10 kez (Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Paraşurama, Rama, Krişna, Buddha, Kalki) bedenlendiğine inanır. En çok tapılan avatarlar Rama ve Krişna'dır. Rama'nın hayatı Ramayana destanında, Krişna'nın hayatı Mahabharata destanında anlatılır. Son avatar Kalki olacak ve KaliYuga'nın karanlığına son vererek insanlığı kurtaracaktır.

Hindular "LİLA" ya yani kainatın ilahi haz sebebi ile yaratıldığına inanır.

Hindular "MAYA"ya, yani Saguna Brahman'dan yayılıp gerçekliği göreceli hatta ilüzyon olan şekilsel evrenimizi tezahür ettirerek ötesindeki-ardındaki mutlak gerçek olan ilahi tekliği gizleyen kozmik enerjiye inanır. Varoluş tamamen Maya içinde cereyan eder; Maya'nın kurallarına yani kozmik düzene "RİTA" denir.

Hindular "KARMA" ya yani her bireyin kendi düşünce, söz ve fiilleriyle kendi kaderini yarattığı sebep-sonuç yasasına inanır.

Hindular "SAMSARA" ya yani her bireysel ruhun pekçok ömürde farklı bedenlerle yeniden doğarak tekamül etmesine neden olan doğum-ölüm-ahıret-doğum... döngüsüne inanır.

Hindular "SVARGA ve NARAKA" ya yani birey bir ömrünün sonuna gelip öldüğünde karmalarına göre muvakkaten cennet veya cehenneme gideceğine mükafatı yada cezası bitince tekamülüne devam etmesi için başka bir bedenle tekrar dünyaya gönderilerek yeniden doğacağına inanır.

Hindular "MOKŞA" ya yani bireysel ruhun tüm karmaları çözülünce acı veren samsara döngüsünden kurtulup Brahman'da bekaya ereceğine ve bir daha doğum-ölüm-ahıret-doğum... döngüsüne maruz kalmayacağına inanır. Mokşaya YOGA veya TANTRA ile ulaşılır.

Hindular "GURU" nun yani ruhi aydınlanmaya ermiş bir mürşidin yüceliğine ve de akıl ötesi Mutlak'ı idrak ve mokşaya ulaşmak için bir gurudan DİKŞA yani inisiyasyon almanın şart olduğuna inanır.

Hindular “PURUŞA ve PRAKRİTİ" ye yani varoluşun birbirine zıt ve tamamlayıcı iki ilkesi olan ruh ve maddeye  inanır.
Puruşa: eril, pasif, değişmez, hareketsiz, niteliksiz, şuurlu, bilen Ruh'dur.
Prakriti: dişil, aktif, değişken, hareketli, nitelikli, şuursuz, bilinen Madde'dir.
Prakriti 3 "GUNA"dan yani 3 nitelikten oluşur: SATTVA (ışık, saflık, denge), RAJAS (değişim, arzu, faaliyet) , TAMAS (karanlık, cehalet, atalet).

Hindular "DEVA 'lar ve ASURA 'lar" yani melekler ve ifritlerin, ayrıca pitri'ler, gandharva'lar, yakşa'lar gibi ruhani varlıkların mevcudiyetine ve MANDİRA (tapınak) ibadetleri, törenler, ayinler sayesinde  DEVALAR (melekler) ile iletişime geçilebileceğine inanır. Deva, "nurlu" anlamında Sankrit bir sözcüktür; Türkçe'ye melek olarak çevrilebilir ancak DEVALAR a özgür irade de verilmiştir, bu sebeple İşwara'nın yarattığı ve İşwara'nın emri altındaki yarıtanrılar olarak anlaşılmalıdırlar.
DEVALAR (melekler) sattva ağırlıklı,naralar(insanlar) rajas ağırlıklı,asuralar(ifritler) tamas ağırlıklı yaratılmıştır. Hinduizm'de kötülüğün mümessili olan bir varlığın mevcudiyetine inanılmaz yani bizler Şeytan diye/gibi bir varlığın olmadığına inanırız.

Hindular "8 LOKAPALA" ya yani dünyanın sekiz yönünü koruyan sekiz Deva'ya inanır:
Doğu= İndra, Güney= Yama, Batı= Varuna, Kuzey= Kubera,
GüneyDoğu= Agni, KuzeyBatı= Vayu, KuzeyDoğu= Soma, GüneyBatı= Surya

Hindular "AHİMSA" ya yani düşünce,söz ve fiilleriyle başka varlıklara zarar vermekten kaçınma ilkesine inanır.Hindular tüm hayatın kutsallığına inanır ve cana zarar vermekten kaçınarak vejeteryanlık uygularlar. Ahimsa dinimizin en temel kuralıdır ve YAMA-NİYAMA adındaki ahlak kurallarımızın ilkidir.


Hindular "VARNA-AŞRAMA DHARMA" ya inanır; buna göre toplum 4 varna(kast)dan oluşur:
1-BRAHMİN(brahmana) = din adamları, alimler, rahipler
2-KŞATRİYA(rajanya) = devlet adamları, kanun yapıcı ve uygulayıcılar, askerler
3-VAİŞYA = iş adamları, tüccarlar, esnaf ve zanaatkarlar
4-ŞUDRA = işçiler, hizmetkarlar, ırgatlar


İnsan ömrü ise 4 aşrama(devre)den oluşur:
1-BRAHMAÇARYA = 12-24 yaş arası iffetli bekar öğrencilik devresidir.
2-GRİHASTA = 24-48 yaş arası evlilik ve aile sürdürme devresidir.
3-VANAPRASTHA = 48-72 yaş arası dünya işlerini bırakıp meditasyona çekilme devresidir.
4-SANNYASA = 72 yaş sonrası tüm mal varlığını ve ailesini terk ederek inziva ve zühd içinde ibadete adanmış dervişlik devresidir.
Toplum düzeni için bireylerin kendi varnalarına ve içinde bulundukları aşramaya uygun yaşamaları gereklidir.

Hindular "4 YUGA" ya yani dünyanın döngüsel dört çağına inanır. Doğruluk ve erdem birinci çağ olan Satya Yuga'da hakimdir ancak ikinci çağ olan Treta Yuga'da ve üçüncü çağ olan Dvapara Yuga'da azalarak içinde bulunduğumuz Kali Yuga'da sadece onda biri kalır. Cehalet, hırs, iradesizlik, iffetsizlik, adaletsizlik, bağnazlık, öfke ve korkunun hükmettiği, insanlığın düştüğü Kali Yuga'dan sonra yeniden Satya Yuga başlar ve döngü böylece devam eder.

Vaişnava, Şakta ve Smarta mezheplerindeki Hindular "AVATARA" lara yani Koruyucu Tanrı Vişnu'nun kullarını kurtarmak için diğer alemlerde ve yeryüzünde en az 10 kez (Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Paraşurama, Rama, Krişna, Buddha, Kalki) bedenlendiğine inanır. En çok tapılan avatarlar Rama ve Krişna'dır. Rama'nın hayatı Ramayana destanında, Krişna'nın hayatı Mahabharata destanında anlatılır. Son avatar Kalki olacak ve KaliYuga'nın karanlığına son vererek insanlığı kurtaracaktır.

 

Her Mahayuga LAYA ile yani Arz'ın kıyameti ile son bulur ve fiziksel dünya Tanrı Şiva tarafından sel ve ateş ile yokedilir. Sonra tekrar yaratılarak döngü böylece devam eder.
71 adet Mahayuga 1 Manvantara eder ve biz 28.Manvantara'dayız.
14 adet Manvantara 1 Kalpa eder ve biz 7.Kalpa'dayız.

Her Kalpa'nın sonunda PRALAYA yani kozmik kıyamet vardır; fiziksel ve süptil alemler nedensel alem içinde yokedilir. Bu yokluk diğer bir Kalpa süresince sürer. Böylece yaratıcı Tanrı Brahma'nın bir gün ve gecesi tamamlanmış olur ve yeni bir kozmos yaratılarak sonsuz kozmik döngü tekrar başlar.
2 adet Kalpa 1 Ahoratra yani Tanrı Brahma' nın 1 gün ve gecesidir.
360 Ahoratra Tanrı Brahma ' nın 1 yılıdır.
Tanrı Brahma'nın 100 yılı 309,173,760,000,000 güneş yılıdır ve biz Tanrı Brahma'nın 51.yılındayız.
Hindular evrenin sonsuz yaratılma-korunma-yokedilme döngülerinden geçtiğine inanır.

Satya Yuga 1,728,000 güneş yılı, Treta Yuga 1,296,000 güneş yılı,Dvapara Yuga 864,000 güneş yılı, Kali Yuga 432,000 güneş yılıdır.4 yuga 1 Mahayuga eder,1 Mahayuga 4,320,000 güneş yılıdır ve 12,000 tanrısal yıla eşittir çünkü 1 tanrısal yıl 360 güneş yılıdır. Şu anda M.Ö. 18 Şubat 3102'de başlayan Kali Yuga içindeyiz ve Kali Yuga yaklaşık 427,000 yıl sonra bitecek böylece bir Mahayuga sona ermiş olacak.

Hindular kendi dinlerinin kıyas kabul etmez yüceliğini bilmekle beraber Hinduizm'in tek doğru din olduğuna inanmaz. Hindular tüm diğer dinlerin de Tanrı'dan gelen ve Tanrı'ya ulaştıran doğru yollar olduğuna inanır. Bu sebeple hiçkimseyi hindu olmaya davet, ikna veya icbar etmezler ve tarihte de asla etmemişlerdir. Hinduizm'de misyonerlik ve cihad kesinlikle yasaktır. Hinduizm Arz'ın en hoşgörülü en barışçı ve en kadim dinidir.

Kaynak: http://www.geocities.com/hinduism_turkey/